Στα συμβόλαια διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων παρέχεται τεχνική υποστήριξη, είτε μέσω τηλεφώνου, είτε μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης καθώς και η εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση, διάγνωση και αποκατάσταση του υλικού, των υποδομών και των υπηρεσιών του πελάτη.

Οι τεχνικοί μας μπορούν να βρίσκονται στον χώρο του πελάτη σε προκαθορισμένο συμφωνημένο χρόνο.

Έτσι ώστε να επιλύσουν κάθε πρόβλημα που ο πελάτης μας αντιμετωπίζει με την ορθή λειτουργία του μηχανογραφικού του συστήματος. Επίσης, σας παρέχουμε τη δυνατότητα συνεχούς επίβλεψης της ορθής λειτουργίας τόσο του μηχανογραφικού σας εξοπλισμού όσο και των εκτελούμενων υπηρεσιών. Ως αποτέλεσμα, επερχόμενες βλάβες όπως η αστοχία ενός σκληρού δίσκου, υψηλές θερμοκρασίες ενός επεξεργαστή, αστοχίες μνήμης κλπ. μπορούν να διαγνωστούν εγκαίρως και να αντιμετωπιστούν, περιορίζοντας το κίνδυνο απώλειας του server.

Η επίβλεψη των υπηρεσιών (βάσεις δεδομένων, application servers κλπ.) επιτρέπει την άμεση διάγνωση ενός προβλήματος στο πελάτη, μειώνοντας το χρόνο ανταπόκρισης σε μια βλάβη.

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα επίβλεψης των πόρων πιθανών server που διαθέτει ο πελάτης (χρήση επεξεργαστή, κατανάλωση διαθέσιμης μνήμης/δίσκου κλπ.), επιτρέποντας επερχόμενες ανάγκες αναβάθμισης του υλικού.